Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

NCBR – Fundusze Europejskie

 

Firma Hemolens Diagnostics Sp. z o.o. (poprzednio LifeFlow Spółka z o.o.)
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Platforma chmurowa HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki hemodynamicznej”.

Cele projektu:
Celem projektu jest Celem Projektu jest opracowanie technologii diagnostycznej w postaci platformy chmurowej HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, obejmującej zarówno ocenę anatomiczną jak i czynnościową przepływu krwi w tętnicach wieńcowych, skorelowaną z oceną stopnia perfuzji miokardium.

Planowane efekty:
PLATFORMA HEMOFLOW stanie się unikatowym narzędziem stosowanym w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i dostarczy mechanizmów bazujących na modelowaniu komputerowym z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów, umożliwiających lekarzowi samodzielne wykonanie oceny strukturalnej i czynnościowej na wirtualnej 3D rekonstrukcji tętnic wieńcowych (wirtualny pomiar Cząstkowej Rezerwy Przepływu wieńcowego – FFR) skorelowanej z 3D wizualizacją miokardium (wirtualne 3D mapy stopnia perfuzji).

Wartość Projektu: 19 417 540,50 PLN
Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 12 953 985,55 PLN


 

W okresie od 01 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, Hemolens Diagnostics Sp. z o.o. (poprzednio LifeFlow Spółka z o.o.) realizowała Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt B+R pt. „LifeFlow” realizowany był w ramach Umowy o Wsparcie (powierzenie Grantu) nr 2018/LSI/03/03, zawartej w dniu 29 marca 2018 roku w ramach Projektu Grantowego nr POIR.01.03.01-00-0032/16, realizowanego przez Life Science Innovations Sp. z o. o. SK.

Cele projektu:
Celem projektu był rozwój technologii (Product/Technology Development) obejmujący stworzenie własnej technologii CT-FFR o parametrach gwarantujących ciągłą przewagę konkurencyjną, uzyskanie certyfikatów i dopuszczenie na wybrane rynki oraz wdrożenie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

Wartość Projektu: 3 000 000,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 2 400 000,00 PLN

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

Przewidziane zastosowanie:

System Cardiolens FFR-CT Pro to oprogramowanie do symulacji parametrów fizjologicznych naczyń wieńcowych na potrzeby klinicznej analizy ilościowej i jakościowej danych z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz opcjonalnie danych z ciągłego nieinwazyjnego badania ciśnienia krwi (CNBP) dla pacjentów z podejrzeniem przewlekłego zespołu wieńcowego (CCS – Chronic Coronary Syndromes). System umożliwia korzystanie z hemodynamicznego czynnika diagnostycznego FFR-CT (cząstkowa rezerwa przepływu w oparciu o CCTA), wielkości obliczanej na podstawie symulacji ciśnienia, prędkości i danych dotyczących przepływu krwi, uzyskanych z trójwymiarowego modelu komputerowego wygenerowanego na podstawie statycznych obrazów naczyń wieńcowych z badania TK, opcjonalnie z wykorzystaniem danych CNBP. Czynnik FFR-CT na wyjściu z systemu Cardiolens FFR-CT Pro służy do wsparcia oceny czynnościowej choroby tętnic wieńcowych. Dane wyjściowe z systemu Cardiolens FFR-CT Pro mają za zadanie wspierać wykwalifikowanych klinicystów w procesie oceny stanu tętnic wieńcowych. Wyniki z systemu Cardiolens FFR-CT Pro są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych klinicystów w połączeniu z wywiadem klinicznym pacjenta, objawami oraz wynikami innych badań diagnostycznych, a także w oparciu o profesjonalny osąd lekarza.