Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.Hemolens.eu jest spółka pod firmą Hemolens Diagnostics sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), przy ul. Legnickiej 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000589648, posiadająca numer NIP: 521-371-43-87, REGON: 363139231, kapitał zakładowy na dzień 16.05.2022 roku w wysokości 108 550 złotych (dalej „Administrator” lub „Hemolens Diagnostics”). Z Administratorem można się skontaktować:

1.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@hemolens.eu,

1.1.2. korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie.

1.2. Hemolens Diagnostics przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

1.3. Niniejsza polityka służy m.in. spełnieniu obowiązku informacyjnego w rozumieniu przepisów RODO.

1.4. Dane osobowe są przetwarzane przez Hemolens Diagnostics sp. z o.o. w zakresie i w celach wskazanych w niniejszej polityce, z poszanowaniem prawa osoby fizycznej do prywatności oraz z uwzględnieniem praw i wolności danej osoby.

1.5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem iod@hemolens.eu.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Hemolens Diagnostics przetwarza dane osobowe udostępnione w ramach serwisu w związku z korzystaniem z niego, w celu kontaktu z użytkownikami serwisu, udzielania odpowiedzi na zgłoszone zapytania, jak również dostarczania newslettera jego subskrybentom.

2.2. Hemolens Diagnostics przetwarza dane osobowe na podstawie:

2.2.1. komunikacji z użytkownikiem – w wypadku udzielania odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy,

2.2.2. ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, 2.2.2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w wypadku:

2.2.2.1. przesłania informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2.2.2.2. przedstawienia oferty usług lub produktów Hemolens Diagnostics w związku z zapytaniem lub zgodą osoby, której dane dotyczą,

2.2.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci:

2.2.3.1. prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego – w wypadku subskrybentów newslettera,

2.2.4. art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w wypadku realizacji praw osoby fizycznej, przysługujących jej na podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

3.1. Hemolens Diagnostics przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wskazanych celów.

3.2. Serwis może prosić Państwa o podanie wskazanych danych osobowych w wypadku korzystania z części jego funkcjonalności lub w wypadku zamiaru korzystania z określonych usług.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma charakter umowny, może być jednak niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. W szczególności niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przesłania formularza kontaktowego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty lub przesłania informacji handlowej. Również korzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, nie może nastąpić bez podania danych osobowych niezbędnych do wykonania tych praw.

3.4. Hemolens Diagnostics może przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:

3.4.1. imię i nazwisko, w tym jako nazwa prowadzonej działalności gospodarczej,

3.4.2. adres,

3.4.3. adresy poczty elektronicznej,

3.4.4. numery telefonów,

3.4.5. stanowisko służbowe,

3.4.6. miejsce pracy,

3.4.7. inne, które dana osoba fizyczna ujawni podczas korzystania z serwisu, w tym składania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, np. numer NIP.

3.5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres uzależniony od celu przetwarzania, tj.:

3.5.1. w przypadku subskrybentów newslettera – przez okres realizacji świadczenia usługi newsletter, do czasu wycofania przez subskrybenta zgody na realizację tej usługi drogą elektroniczną, żądania usunięcia danych osobowych bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

3.5.2. w przypadku kontaktu z użytkownikiem serwisu, w tym udzielania odpowiedzi na pytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy – przez okres niezbędny do kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

3.5.3. w wypadku kierowania informacji handlowej lub składania oferty – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

3.5.4. w przypadku ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia, zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.6. Po upływie okresów wskazanych w punkcie powyżej, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas wymagany przez właściwe przepisy prawa.

3.7. Dostęp do danych osobowych przekazanych Hemolens Diagnostics (odbiorcy danych) będą miały podmioty świadczące na jej rzecz usługi informatyczne (w tym hosting stron internetowych), prawne, podatkowe, finansowe i księgowe, w tym na podstawie zawartych umów powierzenia, nadto osoby współpracujące z Hemolens Diagnostics, zaangażowane w realizację celów, dla których dane zostały zebrane, jak również organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3.8. Hemolens Diagnostics:

3.8.1. nie wykorzystuje danych osobowych w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania,

3.8.2. nie przekazuje danych osobom trzecim, niewymienionym w punkcie powyżej,

3.8.3. nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO, z wyjątkiem wypadku, gdy przekazanie takie nastąpi na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane przekazywane dotyczą lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

4.1. Osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez Hemolens Diagnostics, przysługuje prawo:

4.1.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

4.1.2. sprostowania danych nieprawidłowych,

4.1.3. uzupełnienia danych niekompletnych,

4.1.4. usunięcia danych osobowych w wypadkach wskazanych w art. 17 RODO,

4.1.5. ograniczenia przetwarzania w wypadkach uregulowanych w art. 18 RODO,

4.1.6. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

4.1.7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,

4.1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga może być złożona w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4.2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby fizycznej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.3. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą, następuje zgodnie z przepisami RODO, w szczególności – w zależności od celu i podstawy przetwarzania – przepisy te mogą wyłączać lub ograniczać realizację niektórych praw wskazanych w punkcie 4.1. powyżej.

4.4. Realizacja praw, o których mowa w niniejszym punkcie 4, następuje poprzez przesłanie stosownego żądania w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w punkcie 1.1. lub 1.5. powyżej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Hemolens Diagnostics stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpiecza je poprzez wdrożenie stosownych procedur przechowywania danych.

5.2. Hemolens Diagnostics zapewnia w szczególności ochronę danych osobowych przed ich ujawnieniem i zabraniem przez osoby nieuprawnione, jak też przed zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, w tym RODO.

5.3. Systemy informatyczne, z wykorzystaniem których Hemolens Diagnostics przetwarza dane osobowe, wyposażone są w bezpośrednie i zdalne narzędzia, zabezpieczające dane przed dostępem osób nieupoważnionych (np. hasła, szyfrowanie).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

Przewidziane zastosowanie:

System Cardiolens FFR-CT Pro to oprogramowanie do symulacji parametrów fizjologicznych naczyń wieńcowych na potrzeby klinicznej analizy ilościowej i jakościowej danych z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz opcjonalnie danych z ciągłego nieinwazyjnego badania ciśnienia krwi (CNBP) dla pacjentów z podejrzeniem przewlekłego zespołu wieńcowego (CCS – Chronic Coronary Syndromes). System umożliwia korzystanie z hemodynamicznego czynnika diagnostycznego FFR-CT (cząstkowa rezerwa przepływu w oparciu o CCTA), wielkości obliczanej na podstawie symulacji ciśnienia, prędkości i danych dotyczących przepływu krwi, uzyskanych z trójwymiarowego modelu komputerowego wygenerowanego na podstawie statycznych obrazów naczyń wieńcowych z badania TK, opcjonalnie z wykorzystaniem danych CNBP. Czynnik FFR-CT na wyjściu z systemu Cardiolens FFR-CT Pro służy do wsparcia oceny czynnościowej choroby tętnic wieńcowych. Dane wyjściowe z systemu Cardiolens FFR-CT Pro mają za zadanie wspierać wykwalifikowanych klinicystów w procesie oceny stanu tętnic wieńcowych. Wyniki z systemu Cardiolens FFR-CT Pro są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych klinicystów w połączeniu z wywiadem klinicznym pacjenta, objawami oraz wynikami innych badań diagnostycznych, a także w oparciu o profesjonalny osąd lekarza.